Ordinace Křenovice

Aktuality

Ordinační doba

O nás

ON-LINE objednání

Ceník

Covid–19Dne 4.7.2024 ordinujeme pouze do 16:00


Ve dnech 8. - 10.7.2024 neordinujeme.

Akutní případy ošetří MUDr. Karbula v Otnicích po předchozím objednání. Kontakt: www.ordinaceotnice.cz
Vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství

Sana-Flora s.r.o., v souladu s Vyhláškou č. 186/2009 Sb. o rezidenčních místech, vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství.
Termín podání přihlášek: do 26.7.2024.
Pozice je vhodná i pro absolventy.
Termín výběrového řízení: 31.7.2024 ve 13:00 – ordinace Sana-Flora, Školní 762, 683 52 Křenovice.

Adresa pro podání přihlášky:
Sana-Flora, s.r.o.
Školní 762
683 52 Křenovice

Seznam dokladů přiložených k přihlášce:
Přihláška musí obsahovat náležitosti stanovené v příloze č.1 vyhlášky č. 186/2009 Sb.
https://www.mzcr.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2024/

K přihlášce uchazeč doloží:

 1. vyplněný osobní dotazník – viz příloha 2 vyhlášky č. 186/2009 Sb.
 2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, ne starší 3 měsíců
 3. výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, ne starší 3 měsíců
 4. neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 5. neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji žadatel získal
 6. potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání – obor všeobecné lékařství
 7. přehled odborné praxe


Kritéria pro hodnocení uchazeče:

 1. zájem o práci v oboru VPL 1-10 bodů
 2. zájem o výkon povolání v daném regionu 1-10 bodů
 3. předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL 1-10 bodů
 4. komunikační schopnosti 1-10 bodů
Celkem: 4-40 bodů

Způsob hodnocení:
Každé z uvedených kritérií bude bodově ohodnoceno. Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 – maximum 40 bodů)
Nabízíme očkování proti COVID 19 vakcínou Comirnaty XBB.